ຊຸດຄຳ

ຊຸດສາຍຄໍລາຍປາດເຫຼື້ອມ

ຊຸດສາຍຄໍລາຍປາດເຫຼື້ອມ ສາຍຄໍ 2 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 30 ກຣາມ ກ້ອງແຂນ 2 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 30 ກຣາມ ແຫວນ 2 ສະຫລືງ ນໍ້າຫນັກ 7.5 ກຣາມ ຕ້າງຫູ 2 ສະຫລືງ ນໍ້າຫນັກ 7.5 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ຊຸດສາຍຄໍຄຳລາຍດອກໄມ້

ຊຸດສາຍຄໍຄຳລາຍດອກໄມ້ ສາຍຄໍ 3 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 45 ກຣາມ ກ້ອງແຂນ 2 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 30 ກຣາມ ແຫວນ 1 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 15 ກຣາມ ຕ້າງຫູ 1 ບາດນໍ້າຫນັກ 15 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ຊຸດສາຍຄໍລາຍຍອດນໍ້າຍອດໄຂ່ປູ

ຊຸດສາຍຄໍລາຍຍອດນໍ້າຍອດໄຂ່ປູ ສາຍຄໍ 3 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 45 ກຣາມ ສາຍແຂນ 2 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 30 ກຣາມ ແຫວນ 2 ສະຫລືງ ນໍ້າຫນັກ 7.5 ກຣາມ ຕ້າງຫູ 2 ສະຫລືງ ນໍ້າຫນັກ 7.5 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ຊຸດສາຍຄໍລາຍໃບໄມ້ຊາ

ຊຸດສາຍຄໍລາຍໃບໄມ້ຊາ ສາຍຄໍ 3 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 45 ກຣາມ ກ້ອງແຂນ 2 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 30 ກຣາມ ແຫວນ 2 ສະຫລືງ ນໍ້າຫນັກ 7.5 ກຣາມ ຕ້າງຫູ 2 ສະຫລືງ ນໍ້າຫນັກ 7.5 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ຊຸດສາຍຄໍລາຍດອກຈຳປາປະດັບແກ້ວ

ຊຸດສາຍຄໍລາຍດອກຈຳປາປະດັບແກ້ວ ສາຍຄໍ 5 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 75 ກຣາມ ສາຍແຂນ 3 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 45 ກຣາມ ແຫວນ 1 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 15 ກຣາມ ຕ້າງຫູ 1 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 15 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ຊຸດສາຍຄໍລາກະລິງ

ຊຸດສາຍຄໍລາກະລິງ ສາຍຄໍ 5 ບາດນໍ້າຫນັກ 75 ກຣາມ ແຫວນ 1 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 15 ກຣາມ ຕ້າງຫູ 1 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 15 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດ

ຊຸດສາຍຄໍຕຸ້ມກ້ຽວ

ຊຸດສາຍຄໍຕຸ້ມກ້ຽວ ສາຍຄໍ 2 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 30 ກຣາມ ສາຍແຂນ 2 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 30 ກຣາມ ແຫວນ 2 ສະຫລືງ ນໍ້າຫນັກ 7.5 ກຣາມ ຕ້າງຫູ 2 ສະຫລືງ ນໍ້າຫນັກ 7.5 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ຊຸດສາຍຄໍແກະສະລັກດອກຈັນຍ່ອຍ

ຊຸດສາຍຄໍແກະສະລັກດອກຈັນຍ່ອຍ ສາຍຄໍ 3 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 45 ກຣາມ ສາຍແຂນ 2 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 30 ກຣາມ ຕ້າງຫູ 1 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 15 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ຊຸດສາຍຄໍດອກຈຳປາປະດັບໄຂ່ປູ

ຊຸດສາຍຄໍດອກຈຳປາປະດັບໄຂ່ປູ ສາຍຄໍ 8 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 120 ກຣາມ ສາຍແຂນ 5 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 75 ກຣາມ ແຫວນ 1 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 15 ກຣາມ ຕ້າງຫູ 2 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 30 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ


  • 1
  • 2