ສາຍຄໍຄຳ

ສາຍຄໍດອກຈຳປາ

ສາຍຄໍດອກຈຳປາ ເສັ້ນ 5 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 75 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ສາຍຄໍລາຍຫົວໃຈຈັບໄຂ່ປູ

ສາຍຄໍລາຍຫົວໃຈຈັບໄຂ່ປູ ເສັ້ນ 5 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 75 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ສາຍຄໍ

ສາຍຄໍ ເສັ້ນ 2 ບາດ / 3 ບາດ ນໍ້າຫນັກ30ກຣາມ / 45 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ສາຍຄໍ

ສາຍຄໍ ເສັ້ນ 2 ສະຫລືງ / 1 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 7.5 ກຣາມ / 15 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ສາຍຄໍຫາງສິງຫົວມັງກອນ

ສາຍຄໍຫາງສິງຫົວມັງກອນ ເສັ້ນ 5 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 75 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ສາຍຄໍ

ສາຍຄໍ ເສັ້ນ 2 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 30 ກຣາມ ຈີ້ 1 ບາດນໍ້າຫນັກ 15 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ສາຍຄໍເມືອງໄຂ່ປູຍ່ອຍ

ສາຍຄໍເມືອງໄຂ່ປູຍ່ອຍ ເສັ້ນ 5 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 75 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ສາຍຄໍ

ສາຍຄໍ ເສັ້ນ 3 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 45 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ສາຍຄໍແກະສະລັກດອກຈັນ

ສາຍຄໍແກະສະລັກດອກຈັນ ເສັ້ນ 3 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 45 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ