ສາຍແຂນ/ກ້ອງແຂນຄຳ

ສາຍຄໍພ້ອມຈີ້

ສາຍຄໍພ້ອມຈີ້ ເສັ້ນລະ 2 ສະຫລືງ ນໍ້າຫນັກ 7.5 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ສາຍແຂນ

ສາຍແຂນ ເສັ້ນ 3 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 45 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ກ້ອງແຂນ

ກ້ອງແຂນ ເສັ້ນລະ 3 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 45 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ກ້ອງແຂນ

ກ້ອງແຂນ ເສັ້ນລະ 2 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 30 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ສາຍແຂນຫມາກຕຸ້ມ

ສາຍແຂນຫມາກຕຸ້ມ ເສັ້ນລະ 3 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 45 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ສາຍແຂນດອກພິກຸນ

ສາຍແຂນດອກພິກຸນ ເສັ້ນລະ 3 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 45 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ກ້ອງແຂນຈັບດອກພິກຸນ

ກ້ອງແຂນຈັບດອກພິກຸນ ກ້ອງລະ 5 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 75 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ສາຍແຂນຫນ້າປາລັກສາຍຕະໃບ/ສາຍໂສ້ຄູ່/ສາຍໂມງ

ສາຍແຂນຫນ້າປາລັກສາຍຕະໃບ/ສາຍໂສ້ຄູ່/ສາຍໂມງ ເສັ້ນ 3 ບາດ / 5 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 45 ກຣາມ / 75 ກຣາມ ສົນໃຈຖາມລາຄາໄດ້ເດີ

ກ້ອງແຂນລາຍທັກເປ່ຍ

ກ້ອງແຂນລາຍທັກເປ່ຍ ເສັ້ນລະ 2 ບາດ ນໍ້າຫນັກ 30 ກຣາມ ສົນຖາມລາຄາໄດ້ເດີ